Spring til indhold
Dagtilbud Katrinedal Til dagtilbudkatrinedal.holbaek.dk

Profil

Læs om målsætninger, læring og trivsel i institutionen...

MÅLSÆTNING FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

I PILEHYTTEN

Det overordnede mål for Pilehytten er LÆRING OG TRIVSEL, i bevægelse, med fokus på læring og læringsmiljø.
Dette vil vi opnå ved at have stor opmærksomhed på at nedenstående elementer er indeholdende i alt hvad vi laver.

LÆRING - SPROG – LEG - FRISK LUFT, UDELIV, NATUR -  BEVÆGELSE – MUSIKALITET -
KREATIVITET – INKLUSION OG PLADS TIL FORSKELLIGER.

Hermed forstås, at miljøet i Pilehytten skal være trygt og omsorgsfuldt, så det enkelte barn, forældre og personale føler glæde ved at komme her.

Vi tager udgangspunkt i barnets aktuelle livsbetingelser og behov og vi ønsker at give barnet mulighed for at udvikle selvstændighed, social forståelse, samt give barnet mulighed for at lære at forstå sin egen betydning for gruppen – og gruppens betydning for barnet selv.

Der er beskrevet værdimål for de pædagogiske læreplaner og dets temaer.

Dette skal

give børnene en indholdsrig og god dag med mulighed for læring
give børn og forældre tryghed i hverdagen
udvikle barnets personlighed og selvstændighed
give barn gode relationer og sociale udviklingsmuligheder


BØRNENES UDVIKLING

Vi er opmærksomme på børnenes udvikling i forhold til læring, motorik, sprog og socialt.
Vi sprogscreener børnene, når de fylder 3 og evt. når de fylder 5 år.

Vi arbejder ud fra ”kompetencehjulet” som viser hvor børnene lægger i deres udvikling. Dette benyttes også når vi når frem til skolestart og vurdere skoleparatheden.

Og i øvrigt skal det være sjovt og rart at komme i Børnehuset.

I Katrinedal har vi et tæt samarbejde og forsøger at skabe den røde tråd for barnet i dets færden i alle årene i Katrinedal. Børnehuset har forældreråd med forældrerepræsentanter, og en fælles forældrebestyrelse for hele distriktet med repræsentanter fra alle afdelinger.

Ledelsen i børnehuset deltager i teamledelsen for distriktet. Der er i det daglige mange samarbejdsrelationer på tværs af faggrænserne bl.a. i forbindelse med overgangene i barnets liv. Dagplejen, vuggestuen og børnehaven samarbejder omkring de kommende børnehavebørn, og børnehaven, skolen og sfo samarbejder om de kommende børnehaveklassebørn.

SFO’ens pædagoger deltager i indskolingen på skolen og skaber dermed forbindelsen mellem skole og fritid som giver børnene en helhed i deres dag.

TALEPÆDAGOG / PSYKOLOG/KONSULENTER

Børnehuset har jævnligt kontakt med kommunens talepædagog, børnekonsulenter og eller psykolog team kaldet børneindsatsen.

Evt. kontakt til disse vedr. de enkelte børn sker altid i samarbejde med forældrene og med forældrenes accept.

Forældrene kan også selv rette henvendelse til åben rådgivning vedr. råd og vejledning.
Vi holder UM (udviklingsmøder) hvis nødvendigt i forhold til sprog, udvikling el.lign. Forældrene deltager altid, og der udarbejdes i fællesskab en handleplan for indsatsen.Feedback

Sidst opdateret

10.10.2017

Ansvarlig redaktør

Ziska Anabel Micola Seirup