Beredskabsplaner for Børnehuset Elverbo

Her kan du læse og søge information vedr. Elverbos beredskabsplaner

 
Indsatsplan i tilfælde af Alvorlige ulykker i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret 

Gældende for Børnehuset Elverbo

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution. 

 

Alarmering 

 

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.  
 • Alarmér akut hjælp 112. 
 • Pæd. leder Satu Sørensen - alarmeres via 72 36 63 66 / satus@holb.dk  
 • Satu Sørensen alarmerer områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 / zise@holb.dk  
 • Satu Sørensen / Ziska Seirup vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres. 

 

Opgaver  

 

 

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken. 

 

Handlinger 

 

Straks  

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.  
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer: 
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed. 
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over. 
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet. 

 

Umiddelbart efter/resten af dagen 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.  
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.  
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR. Birgitte Laursen 72 36 12 78, blaur@holb.dk  
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.  
 • Tag stilling til information af øvrige forældre. 

 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Opfølgning  

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.  
 • Inddrag den lokale krisestab.  
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.  

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

LOKAL KRISESTAB 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Satu Sørensen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Satu Sørensen har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter. 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter. 

 

Kommunikation 

 

 • Satu Sørensen informerer Ziska Seirup og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112 
 • Satu Sørensen 72 36 63 66, satus@holb.dk
 • Ziska Seirup 72 36 63 77, zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk   
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk   

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

 

Indsatsplan i tilfælde af Bortkomne børn i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan – Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.  

Gældende for Børnehuset Elverbo

 

Situation 

 

 

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm. 

 

Alarmering 

 

 

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd 

 

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer Satu Sørensen tlf. 72 36 63 66 

 • Satu Sørensen vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)  
 • Varetager alarmeringen af forældre. 
 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.  

 

Opgaver  

 

 

 • Led efter barnet.  
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.  
 • Satu Sørensen vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted. 

 

Dagtilbud 

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet. 
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet. 

 

Indskoling/mellemtrin 

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven.  
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon. 
 • Den stedlige leder vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.  

 

Udskoling 

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over xxx timer og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon. 

 

Handlinger 

 

 

 

Straks  

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn. 
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112. 
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig. 
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.  

 

Umiddelbart efter/ resten af dagen   

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv. 
 • Informer relevante kammerater etc. 

 

Opfølgning  

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen. 

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.  

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Satu Sørensen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder Ziska Seirup har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Kommunikation 

 

 

 • Satu Sørensen informerer Ziska Seirup og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112.  
 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 
 • Områdeleder/skoleleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk.  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk.  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

 

Indsatsplan i tilfælde af Brand i Børnehuset Eleverbo

LÆRING OG TRIVSEL  

Indsatsplan ved brand 

Gældende for Børnehuset Elverbo 

 

Situation 

 

 

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.  

 

VIGTIGT: Denne indsatsplan skal tilpasses for hver enkelt enhed i henhold til de lokale forhold på matriklen.  

 

Alarmering 

 

 

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen [placering - jf. lokal indsatsplan). 

 

Når brandalarmen lyder:  

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.  
 • Alle bevæger sig mod det udendørs samlingssted, som er aftalt på matriklen (jf lokal indsatsplan).   på pladsen ved fodboldmålet 
 • Husk at medbringe børnelister/Ipads med overblik over børnene.  
 • Der ringes 112.  

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 • Præcis adresse/lokation - Børnehuset Elverbo Ledegårdsvej 15, 4520 Svinninge 
 • Hvor på matriklen det brænder. 
 • Hvad der brænder. 
 • Om der er tilskadekomne. 
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra. 
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer. 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. Den stedlige leder: Satu Sørensen alarmeres, og orienterer nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder). Ziska Seirup 
 • Sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning. 

 

Opgaver  

 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes. 

 

Se brandinstruks nederst i dokumentet 

 

Handling 

 

 

 

Straks: 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.  

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder Satu Sørensen, som aktiverer krisestaben. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen informerer brandvæsnet om status på evakueringen. 
 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan).  
 • Ipad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.  
 • Den stedlige leders nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup informeres om/når alle personer er evakueret. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Stedlige leder Satu Sørensen sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.  
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Stedlige leder Satu Sørensen (evt. i samarbejde med nærmeste leder) vurderer behovet for kontakt til PPR 
 • Birgitte Laursen 72 36 12 78, blaur@holb.dk  (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).  
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.). 

 

Opfølgning: 

Stedlige leder Satu Sørensen følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. 
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe. 
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter  

[jf. lokal indsatsplan for placering af ovenstående]. 

 

Se nedenstående brandinstruks 

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Den stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder Ziska Seirup informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen kontakter TRIO/AMR. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 
 • Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.  

 

Kontaktoplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112  
 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 
 • Områdeleder/skoleleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang (72 36 63 30), leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog Birgitte Laursen 72 36 12 78, blaur@holb.dk  - Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt. 
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

 

BRANDINSTRUKS FOR BØRNEHUSET ELVERBO 

RØGALARMERNE SKAL ALTID RESPEKTERES, OG RØMNING AF BØRNEHUSET FOREGÅR UD FRA NEDENSTÅENDE RETNINGSLINIER. 

 

 1. NÅR EN RØGALARM GIVER SIGNAL, KONTROLERER DEN NÆRMESTE VOKSNE HVAD DER ER SKET, OG VURDERER OMFANGET. 

 

ER DET ALVORLIGT GIVES DER SIGNAL TIL AT ALLE BØRN OG VOKSNE FORLADER BØRNEHUSETS BYGNING OG TAGER OPSTILLING PÅ PLADSEN VED FODBOLDMÅLET 

SE UDVIDET INSTRUKS 

FLUGTVEJEN FOR ALLE LOKALER ER SAMME VEJ SOM MAN KOM IND – ELLER NÆRMESTE SIKRE UDGANG. 

 1. ALARMERING AF BRANDVÆSEN – 112 – SAMT RINGE TIL SKOLE SERVICEMEDARB JOHNNY   72 36 60 72
 2. DE VOKSNE TAGER IPAD’SENE MED UD, OG EN VOKSEN FORLADER SOM DEN SIDSTE BYGNINGEN OG LUKKER DØRENE EFTER SIG.

IMENS TJEKKER DE ØVRIGE VOKSNE AFKRYDSNINGSSEDLERNE/ IPAD’SENE OG HOLDER MANDTAL. 

 1. AFPATRULJERING AF LOKALERNE OG EVT. BRANDBEKÆMPELSE FORETAGES AF ADMINISTRATIVT PERSONALE SAMT EVT. LEDIGE ANSATTE.

DET PÅHVILER LEDELSEN AT ALLE ANSATTE ER ORIENTERET OM BRANDINSTRUKTIONEN. 

DET PÅHVILER GRUPPE-PÆDAGOGEN AT ALLE BØRN ER ORIENTERET OM BRANDINSTRUKTIONEN. 

BRANDMATERIEL FOREFINDES FØLGENDE STEDER : 

SKUMSLUKKERE : I KØKKENET 

BRANDSLANGE  : PÅ VIBESTUEN DEN KAN NÅ UD TIL ALLE LOKALER 

BRANDTÆPPE    : I KØKKENET OG PÅ ALLE STUER 

UDVIDET BRANDINSTRUKS 

FOR BØRNEHUSET ELVERBO 

HVAD SKAL VÆRE ALTID VÆRE FORBEREDT OG HVEM GØR HVAD. 

 

NÅR ALARMEN GÅR I GANG / NÅR BRANDEN OPDAGES GIVES DER BESKED TIL DET ØVRIGE PERSONALE OG EN FRA ADMINISTRATIONEN RINGER 112.  

HVIS DENNE IKKE ER TIL STEDE RINGER DEN DER OPDAGER BRANDEN. 

DET VURDERES OM MAN KAN BEKÆMPE ILDEN MED DET FORHÅNDVÆRENDE BRANDSLUKNINGSMATERIALE. 

 

I SKURET (SOM LÅSES OP SOM DET FØRSTE OM MORGENEN) STÅR EN KASSE MED TÆPPER TIL AT HOLDE BØRNENE VARME – ET PAR LIGGEUNDERLAG TIL AT STÅ PÅ – PLASTIKPOSER – LOMMELYGTE – EN LISTE MED ALLE BØRNS NAVNE.  

AMR ER ANSVARLIG FOR AT DENNE KASSE ALTID ER UP TO DATE. 

DENNE KASSE – SAMT AFKRYDSNINGSSEDLERNE - TAGER DEN FØRST INDMØDTE PERSONALE ( KL. 6.00)  OG GÅR TIL SAMLINGSSTEDET VED FODBOLDMÅLET  
OG TAGER IMOD BØRNENE. 

I KASSEN LIGGER OGSÅ POSER TIL AT GIVE BØRNENE PÅ FØDDERNE FOR AT HOLDE DISSE TØRRE, DISSE MEDBRINGES OGSÅ. 

DE NÆSTINDMØDTE PERSONALER ( KL. 7.30) TØMMER FØRST DE RUM DE ER I, OG SENDER BØRNENE UD AF DEN NÆRMESTE SIKRE DØR MOD UDGANGEN HVOR EN PERSONALER TAGER IMOD OG SENDER DEM VIDERE – TIL SAMLINGSSTEDET VED FODBOLDMÅLET, HVOR DER BLIVER TAGET IMOD DEM. 

NÅR ALLE ER UDE SAMLES MAN VED SAMLINGSSTEDET VED FODBOLDMÅLET OG DER HOLDES MANDTAL EFTER AFKRYDNINGSSEDLERNE/IPAD’SENE 

EN FRA ADMINISTRATIONEN – ELLER HVIS DE IKKE ER TILSTEDE – DEN DER OPDAGEDE BRANDEN – GENNEMGÅR ALLE RUM FOR AT TJEKKE OM ALLE ER UDE. 

NÅR MAN HAR FÅET SAMLET ALLE, VURDERES DET OM BØRNEFLOKKEN SKAL BRINGES ET ANDET STED HEN. 

 

 

Indsatplan i tilfælde af Længerevarende IT-nedbrud i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved længerevarende IT-nedbrud (+ 24 timer) 

Gældende for Børnehuset Elverbo 

 

Situation 

 

I tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud følger alle enheder indenfor LAER disse overordnede retningslinjer, tilpasses den enkelte enhed efter behov.  

 

OBS: Der laves en lokal indsatsplan for de områder/enheder, hvor det er påkrævet at have en ’back-up plan’. Den lokale indsatsplan skal beskrive hvordan det sikres, at vigtige oplysninger kan tilgås i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud.  

 

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor kritiske systemer (såsom Aula, Tabulex/SFO Børn og personale, TEA, TRIO, Assemble/NemPlads) er utilgængelige i en længere periode, f.eks. pga. manglende forbindelse til internettet. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive vigtige oplysninger, såsom elektronisk dokumentation, børnelister, kontakt oplysninger (fx på forældre), oplysninger om medicinering (BSC/Undløse) o.l. 

 

Eksempler på oplysninger der skal være tilgængelige i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud: 

 

 • ’Ind- og udtjekning’/overblik over tilstedeværende antal børn, som den kommunale enhed er ansvarlig for - særligt vigtigt i tilfælde af akut opståede situationer (fx brand). 
 • Kontakt oplysninger på forældre og nærmeste pårørende - hvordan kontaktes de f.eks. i akutte tilfælde? 
 • Oplysninger om medicin/medicinering i de tilfælde, hvor der er aftaler om dette. 

 

Metoder til sikring af adgang til vigtige data (forslag): 

 • Den AULA ansvarlige udskriver hver anden måned børnelister og kontaktlister på alle børn i huset. 
 • Der udarbejdes fysiske komme/gå registreringslister ved IT nedbrud 
 • Forældrenes kontaktnumre er indkodet i stuens telefon. 
 • Medicineringsbehov og instrukser skal altid foreligge i skriftlig form bag dobbelt lås. 
 • Kontakte IT om ekstern harddisk til automatisk back - up 

 

Alarmering 

 

 

Konstaterer medarbejderne et IT-nedbrud, tages der kontakt til den stedlige leder, Satu Sørensen

 

Satu Sørensen kontakter andre skoler/institutioner i kommunen for at få et overblik over omfanget af nedbruddet. 

 

Er det et enkelt IT-system, der ikke fungerer, kontaktes den pågældende leverandør. 

 

Den stedlige leder kontakter nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup. 

 

Den stedlige Satu Sørensen eller nærmeste leder Ziska Seirup kontakter kommunens IT-afdeling telefonisk ved længerevarende IT-nedbrud; dels for at orientere om problemet, og for at finde ud af, hvor udbredt/alvorligt problemet er, og om det kan afhjælpes centralt fra. 

 

Ved behov for akut, kritisk IT-hjælp og/eller orientering af kommunens IT-afdeling i tilfælde af nedbrud ringes på 72 36 43 77 eller der skrives til isikkerhed@holb.dk 

 

IT-vagten/Vagttelefonen kan kontaktes ved nedbrud på kritiske IT-systemer udenfor normal arbejdstid på 72 36 12 34. 

 

It-vagten/Vagttelefonen omfatter udelukkende kritisk IT f.eks. fejl eller nedbrud på: 

 

 • Fiberforbindelser  
 • Telefoniplatform 
 • Netværk  
 • Office365 (generelt). 

 

Opgaver  

 

 

 • Forsøg at afdække årsager til og omfanget af problemet. 
 • Prioriter ressourcerne så de kritiske funktioner kan varetages [Pasning af børn op til 3. klasse samt opretholdelse af sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer]. 
 • Børn/unge med særlige behov skal sikres – fx ift. vigtig medicin. 

 

Handling 

 

 

 

Den enkelte enhed skal lave en lokal indsatsplan med beskrivelse af, hvilke oplysninger, der er vigtige at sikre adgang til i tilfælde af et IT-nedbrud, og hvordan dette lavpraktisk kan gøres.  

 

Enhederne bør overveje følgende: 

 

 • Hvordan tilgås /indhentes nødvendige oplysninger om børnene/de unge, når/hvis kritiske systemer er ’nede’?   
 • Overblik over børnene – hvordan? 
 • Adgang til kontakt oplysninger og anden vigtig information om børn og forældre – hvordan? 
 • Medicinhåndtering – hvordan sikres adgangen til disse oplysninger?  

 

Metoder til sikring af adgang til vigtige data (forslag): 

 • Den AULA ansvarlige udskriver hver anden måned børnelister og kontaktlister på alle børn i huset. 
 • Der udarbejdes fysiske komme/gå registreringslister ved IT nedbrud 
 • Forældrenes kontaktnumre er indkodet i stuens telefon. 
 • Medicineringsbehov og instrukser skal altid foreligge i skriftlig form bag dobbelt lås. 
 • Kontakte IT om ekstern harddisk til automatisk back - up 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.   

 

 • Den stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup koordinerer indsatsen - evt. i samarbejde med kommunens IT-afdeling. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen sørger for at holde medarbejderne orienteret. 
 • I tilfælde af længerevarende IT-nedbrud der berører hele eller større dele af kommunen: nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, som vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.  

 

Bemanding og udstyr 

 

Den stedlige leder, Satu Sørensen vurderer behovet for ekstra bemanding, - fx ved behov for udførelse af flere ’manuelle’ opgaver grundet manglende adgang til fagsystemer e.l. 

 

Hvilket udstyr der skal anvendes til sikring af kritiske data besluttes lokalt og nedfældes i en lokal indsatsplan. 

 

 

Kommunikation 

 

 

Se afsnit om ’Alarmering’ 

 

Den stedlige leder Satu Sørensen eller nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup: 

 • varetager informeringen af og formidlingen til medarbejdere og forældre.  
 • varetager efter behov information og kommunikation til/med systemleverandører, kommunens IT-afdeling og den centrale krisestab. 

 

Ved nedbrud der berører hele/større dele af kommunen sørger den centrale krisestab for orientering af relevante samarbejdspartnere (at elektronisk information ikke kan sendes og modtages). 

 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

Kontakt oplysninger på: 

 

 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 
 • Områdeleder/skoleleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Kommunens IT-afdeling: 72 36 43 77/ isikkerhed@holb.dk. Udenfor alm. arbejdstid: 72 36 12 34. 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

Opbevaring af personfølsomme oplysninger i tilfælde af fysiske udskrifter mv., brug af harddisk, USB osv. [GDPR] 

’ Dobbeltlås-princippet’. (fysiske dokumenter låses inde i et skab i et aflåst rum). 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring og Trivsel.  

Opdateret af Tina Teglers den 091023

 

Indsatsplan i tilfælde af Alvorlig, smitsom sygdom i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom  

Gældende for Børnehuset Elverbo

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller anden arbejdsplads i Læring og Trivsel. 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen

 

Alarmering 

 

 

Hvor kommer alarmen fra? 

 • Smitte konstateres i institutionen/arbejdspladsen: Alarm via barnet/den unge eller en medarbejder 
 • Smitte konstateres i hjemmet: Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 • Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmelder den læge der har diagnosticeret sygdommen den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads. 

 

Hvem skal alarmeres? 

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:  

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.  
 • Stedlige leder Satu Sørensen har ansvaret for formidlingen af denne information. 

 

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:  

 • Stedlige leder informerer nærmeste leder Ziska Seirup(områdeleder via telefon 72 36 63 77 zise@holb.dk. 
 • Skoleleder Svinninge skole Søren Kæstel 72 36 22 58  sokch@holb.dk   
 • Sundhedsplejen Ann - Sofie informeres via 72 36 37 62 eller annsr@holb.dk  og vejleder om den videre færd. 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.  
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.  
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.  
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig. 

 

Handling 

 

 

 • Stedlige leder Satu Sørensen hjemsender den smittede elev/medarbejder. 
 • Stedlige leder Satu Sørensen informerer alle i risikogruppen (/forældre) informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig. 
 • Stedlige leder Satu Sørensen orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

Stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup leder indsatsen (kriseleder). 

Denne er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Karina Møller på telefon eller mail.  

 

 

Bemanding og udstyr 

 

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk 

 

Kommunikation 

 

 

Kriselederen 

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon. 

 

Ansvarlig for involverede personer 

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen. 

 

Ansvarlig for log og dokumentation 

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen. 

 

Ansvarlig for kommunikation 

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 satus@holb.dk 
 • Områdeleder/skoleleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, mail: annsr@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Andersen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

 

Indsatsplan i tilfælde af Vold og trusler mod personale i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere 

Gældende for Børnehuset Elverbo

 

Situation 

 

 

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.  

 

Definition på vold/overgreb:  

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.   

 

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:  

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt. 
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning. 

 

Alarmering 

 

 

 • Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.  

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage). 
 • Hvad der er sket. 
 • Hvor mange der har brug for hjælp. 
 • Hvorfra du ringer. 
 • Hvem du er. 

 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen alarmeres på 72 36 63 66.  
 • Den stedlige leder Satu Sørensen tager imod/guider/supporterer hjælpen (112). 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen kontakter nærmeste leder på 72 36 63 77 (områdeleder(skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.  
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.  
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden. 
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.  
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.  
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse. 

 

Handlinger 

 

Sådan gør du ved overfald og trusler: 

 

 

Straks: 

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112). 
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger. 
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.  
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede.

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Den stedlige leder Satu Sørensen kontakter nærmeste leder på 72 36 63 77 (områdeleder(skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup, 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.  
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp: Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk  
 • Den stedlige leder Satu Sørensen kontakter nærmeste leder på 72 36 63 77 (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen eller nærmeste leder Ziska Seirup informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.   
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af den stedlige leder Satu Sørensen, og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse). 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse. 

 

Opfølgning: 

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).  
 • Den stedlige leder Satu Sørensen følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.  
 • Den stedlige leder Satu Sørensen vurderer behovet for fortsat krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder (område-leder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup,leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.  
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Bemanding og udstyr 

 

I akutte tilfælde: 

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil tlf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Den stedlige leder Satu Sørensen kontakter nærmeste leder (område-leder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup snarest muligt samme dag. 
 • Den stedlige leder Satu Sørensen kontakter TRIO/AMR.  
 • Den stedlige leder Satu Sørensen eller dennes nærmeste leder (område-leder/skoleleder/N4-leder) Ziska Seirup informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard)  
 • Chef for Læring & Trivsel, Karina Møller, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev). 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112.  
 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 satus@holb.dk 
 • Områdeleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk   
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent i Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

 

Indsatsplan i tilfælde af Overgreb mod børn i Børnehuset Elverbo

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved overgreb på børn 

Gældende for Børnehuset Elverbo

 

Situation 

 

  

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf. 

 

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb. 

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge 

 

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod: 

 

 • Barnets forældre eller familie. 
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt. 
 • En ansat. 
 • Et andet barn/ung. 

 

Alarmering 

 

 

 

 • Som medarbejder skal man informere sin nærmeste leder Satu Sørensen (stedlige leder) om sin mistanke /viden.  

 

Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:  

Nærmeste leder (stedlige leder) Satu Sørensen kontakter Børneindsatsens vagt på telefon 72 36 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres. 

På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/ den unge/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske. 

 

Hvis mistanken retter sig imod en ansat:

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen. 

Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76

Leder af tværgående opgaver, Den Sociale Indgang: 72 36 46 37 

Vagttelefon: 72 36 47 73

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk

 

Opgaver  

 

 

 • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg. 
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles. 

 

Handling 

 

 

 

Den stedlige leder Satu Sørensen beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation. 

 

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende: 

 

 • Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:  

Beskrivelserne sendes efter aftale med vagten hurtigst muligt som en underretning. Sendes der fra en intern Holbæk Kommune mail sendes der til mailadressen: underretning@holb.dk 
Hvis der ikke sendes fra en Holbæk Kommune mail, sendes den til sikunderret@holb.dk (brug send sikkert knappen)

 

 • Mistanken er rettet mod et andet barn:

Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb. 

 

 • Mistanken er rettet mod en ansat:  

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

 

 

 

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.   

 

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender. 

 

Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan  

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller). 

 

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til: 

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet. 
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte. 
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter. 
 • Kontakt til den faglige organisation. 
 • Andre forhold som har betydning for sagen. 

 

Bemanding og udstyr 

 

Eventuelt?  

 

Kommunikation 

 

 

 • SIOU/BUOF tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.  
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke orienteres.) 

 

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende: 

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen. 
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Børneindsatsens vagt: 72 36 47 73 
 • Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76
 • Leder af tværgående opgaver, Den Sociale Indgang: 72 36 46 37 
 • Stedlige leder: Satu Sørensen 72 36 63 66 satus@holb.dk  
 • Områdeleder: Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk   
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen.  

 

 

Senest opdateret 01-09-2024