Beredskabsplaner for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

Her kan du læse og søge information vedr. Idrætsbørnehuset Tusenfryds beredskabsplaner

Beredskabsplaner for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret 

Gældende for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

 

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution. 

 

Alarmering 

 

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.  
 • Alarmér akut hjælp 112. 
 • Daglig leder Anna Granqvist alarmeres via 72 36 46 56
 • Anna Granqvist alarmerer områdeleder Ziska Seirup via tlf. 72 36 63 77 
 • Ziska Seirup vurderer om den centrale krisestab skal alarmeres. 

 

Opgaver  

 

 

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken. 

 

Handlinger 

 

Straks  

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.  
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer: 
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed. 
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over. 
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet. 

 

Umiddelbart efter/resten af dagen 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.  
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.  
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.  
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.  
 • Tag stilling til information af øvrige forældre. 

 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Opfølgning  

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.  
 • Inddrag den lokale krisestab.  
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.  

 

Ledelse og organisation  

 

 

Tusenfryd udpeger en krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Daglig leder Anna Granqvist ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Daglig leder Anna Granqvist har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter. 

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter. 

 

Kommunikation 

 

Daglig leder Anna Granqvist informerer, områdeleder Ziska Seirup og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  

 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112 
 • Daglig leder Anna Granqvist 72 36 46 56 angrq@holb.dk
 • Områdeleder/skoleleder:  Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan – Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.  

Gældende for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

 

Situation 

 

 

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm. 

 

Alarmering 

 

 

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd 

 

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer Daglig leder Anna Granvist.

 

Anna Granqvist: 

 • Vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)  
 • Varetager alarmeringen af forældre. 
 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.  

 

Opgaver  

 

 

 • Led efter barnet.  
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.  
 • Anna Granqvist vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted. 

 

Dagtilbud 

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet. 
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet. 

 

Indskoling/mellemtrin 

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven.  
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon. 
 • Den stedlige leder vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.  

 

Udskoling 

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over xxx timer og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon. 

 

Handlinger 

 

 

 

Straks  

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn. 
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112. 
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig. 
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.  

 

Umiddelbart efter/ resten af dagen   

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv. 
 • Informer relevante kammerater etc. 

 

Opfølgning  

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen. 

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.  

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Daglig leder Anna Granqvist ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Daglig leder Anna Grangvist eller område leder Ziska Seirup har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Kommunikation 

 

 

 • Daglig leder Anna Granqvist informerer områdeleder Ziska Seirup og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112.  
 • Daglig leder Anna Granqvist 72 36 46 56 angrq@holb.dk
 • Områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

LÆRING OG TRIVSEL  

Indsatsplan ved brand 

Gældende for Idrætsbørnehuset Idrætsbørnehuset Tusenfryd

 

Situation 

 

 

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.  

 

VIGTIGT: Denne indsatsplan skal tilpasses for hver enkelt enhed i henhold til de lokale forhold på matriklen.  

 

Alarmering 

 

 

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen Ved Hovedindgangen ved inst. Minifryd og Tusenfryd. 

Når brandalarmen lyder:  

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.  

Parkeringspladsen, op ad hegnet indtil kunstgræsbanen, er opsamlingssted i byggeperioden af nyt børnehus. Her stiller børn og voksne sig gruppevis 

 • Husk at medbringe børnelister/Ipads med overblik over børnene.  
 • Der ringes 112.  

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 

 • Tuse Byvej 16 a- b, 4300 Holbæk 
 • Hvor på matriklen det brænder. 
 • Hvad der brænder. 
 • Om der er tilskadekomne. 
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Mødested p pladsen foran børnehuset 

 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. 
 • Daglig leder Anna Granqvist alarmeres, og orienterer områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning. 

 

Opgaver  

 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes. 

 

Handling 

 

 

 

Straks: 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.  

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben. 

Anna Granqvist informerer brandvæsnet om status på evakueringen. 

 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (Ved hegnet på parkeringspladsen 
 • Ipad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.  
 • Anna Granqvist informerer Ziska Seirup. informeres om/når alle personer er evakueret. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Anna sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.  
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Anna vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).  
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.). 

 

Opfølgning: 

Anna Granqvist følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Tusenfryd Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. 
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe. 
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter forefindes i Tusenfryd. Hjertestarter er ved Hallen på Tuse skole 

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Daglig leder Anna Granqvist informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Anna kontakter TRIO/AMR. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 
 • Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.  

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112  
 • Stedlige leder: Anna Granqvist angrq@holb.dk
 • Områdeleder:  Ziska Seirup zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang (72 36 63 30), leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog Natasha Joubert. Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt. 
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder: 

Ulykker og voldsomme hændelser bistand fra PPR 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved overgreb på børn 

Gældende for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

 

Situation 

 

  

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf. 

 

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb. 

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge 

 

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod: 

 

 • Barnets forældre eller familie. 
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt. 
 • En ansat. 
 • Et andet barn/ung. 

 

Alarmering 

 

 

 

 • Som medarbejder skal man informere daglig leder Anna Granqvist om sin mistanke /viden.  

 

 • Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:  

 

Anna Granqvist kontakter Børneindsatsens vagt på telefon 72 36 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres. 

På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/ den unge/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske. 

 • Hvis mistanken retter sig imod en ansat 

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen. 

Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76

Leder af tværgående opgaver, Den Sociale Indgang: 72 36 46 37 

 

Opgaver  

 

 

 • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg. 
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles. 

 

Handling 

 

 

 

Anna Granqvist beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation. 

 

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende: 

 

 • Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:  

Beskrivelserne sendes efter aftale med vagten hurtigst muligt som en underretning. Sendes der fra en intern Holbæk Kommune mail, sendes der til mailadressen underretning@holb.dk

Hvis der ikke sendes fra en Holbæk kommunal mail, sendes den til sikunderret@holb.dk (brug Send sikkert knappen)

 

 • Mistanken er rettet mod et andet barn: Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb. 

 

 • Mistanken er rettet mod en ansat:  

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

 

 

 

 

 

Tusenfryd krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontakt information. Se Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.   

 

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender. 

 

Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan  

 

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller). 

 

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til: 

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet. 
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte. 
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter. 
 • Kontakt til den faglige organisation. 
 • Andre forhold som har betydning for sagen. 

 

Bemanding og udstyr 

 

Eventuelt 

 

Kommunikation 

 

 

 

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.  
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke orienteres.) 

 

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende: 

 

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen. 
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Børneindsatsens vagt: 72 36 47 73 
 • Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76
 • Leder af tværgående opgaver: 72 36 46 37 
 • Daglig leder Anna Granqvist 72 36 46 56 angrq@holb.dk
 • Område leder Ziska Seirup 72 63 63 77 zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen.  

 

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom  

Gældende for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

 

Situation 

 

 

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller anden arbejdsplads i Læring og Trivsel. 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen

 

Alarmering 

 

 

Hvor kommer alarmen fra? 

 • Smitte konstateres i institutionen/arbejdspladsen: Alarm via barnet/den unge eller en medarbejder 
 • Smitte konstateres i hjemmet: Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 • Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmelder den læge der har diagnosticeret sygdommen den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads. 

 

Hvem skal alarmeres? 

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:  

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.  
 • Daglig leder Anna Granqvist eller Pæd. Leder Jeanne Doose har ansvaret for formidlingen af denne information. 

 

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:  

 • Anna Granqvist informerer områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller mail og vejleder om den videre færd. 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.  
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.  
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.  
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig. 

 

Handling 

 

 

 • Anna Granqvist hjemsender den smittede elev/medarbejder. 
 • Anna Granqvist informerer alle i risikogruppen (/forældre) informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig. 
 • Anna Granqvist orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Tusenfryd udarbejder Krisestaben består af navngivne personer og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

Anna Granqvist og Ziska Seirup leder indsatsen (kriseleder). 

Ziska Seirup er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Karina Møller på telefon eller mail.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk 

 

Kommunikation 

 

 

Kriselederen 

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon. 

 

Ansvarlig for involverede personer 

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen. 

 

Ansvarlig for log og dokumentation 

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen. 

 

Ansvarlig for kommunikation 

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Daglig Leder Anna Granqvist 72 36 46 56 angrq@holb.dk
 • Områdeleder:  Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, mail: annsr@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Andersen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

 

LÆRING OG TRIVSEL 

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere 

Gældende for Idrætsbørnehuset Tusenfryd

 

Situation 

 

 

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.  

 

Definition på vold/overgreb:  

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.   

 

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:  

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt. 
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning. 

 

Alarmering 

 

 

 • Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.  

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage). 
 • Hvad der er sket. 
 • Hvor mange der har brug for hjælp. 
 • Hvorfra du ringer. 
 • Hvem du er. 

 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. 
 • Daglig leder Anna Granqvist alarmeres på tlf. 72 36 46 56 
 • Daglig leder Anna Granvist tager imod/guider/supporterer hjælpen (112). 
 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup på 72 36 87 86 som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.  

 

Opgaver  

 

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.  
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.  
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden. 
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen, men ikke har overværet den.  
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.  
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse. 

 

Handlinger 

 

Sådan gør du ved overfald og trusler: 

 

 

Straks: 

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112). 
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger. 
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.  
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede. 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER: 

 • Lad ikke personen være alene. 
 • Skab ro og tryghed. 
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.   
 • Undgå at kritisere personens handlinger. 
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende. 
 • Følg evt. personen hjem. 
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn. 
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Daglig leder Anna Granvist sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.  
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk
 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Daglig leder Anna Granvist eller områdeleder Ziska Seirup informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.   
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af Daglig leder Anna Granvist og institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse). 
 • Daglig leder Anna Granvist eller områdeleder Ziska Seirup, om der er grundlag for politianmeldelse. 

 

Opfølgning: 

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).  
 • Daglig leder Anna Granqvist følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.  
 • Daglig leder Anna Granqvist vurderer behovet for fortsat krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. 
 • Daglig leder Anna Granvist eller områdeleder Ziska Seirup ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.  
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Bemanding og udstyr 

 

I akutte tilfælde: 

 Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter (nærmeste hjertestarter er ved Tuse hallen) - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk  

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobiltlf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve (I Tusenfryd kaldes disse medarbejderkort) benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Daglig leder Anna Granvist kontakter områdeleder Ziska Seirup snarest muligt samme dag. 
 • Daglig leder Anna Granvist kontakter TRIO/AMR.  
 • Daglig leder Anna Granvist eller Ziska Seirup informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard)  
 • Chef for Læring & Trivsel, Karina Møller, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev). 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112.  
 • Daglig leder Anna Granvist 72 36 46 56 angrq@holb.dk
 • Områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 zise@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent i Fagcenter for Læring & Trivsel.