Spring til indhold

Brand i Solsikken 2023

Indsatsplan i tilfælde af Brand i Solsikken

LÆRING OG TRIVSEL  

Indsatsplan ved brand 

Gældende for Solsikken

 

Situation 

 

 

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.  

 

VIGTIGT: Denne indsatsplan skal tilpasses for hver enkelt enhed i henhold til de lokale forhold på matriklen.  

 

Alarmering 

 

 

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen, ABA-anlægget går automatisk i gang.  Går ABA-anlægget ikke i gang automatisk trykkes på brandtryk på anlægget. 
ABA-anlægget er placeret i Bjørnebandens garderobe ved døren til køkkenet.  

 

Når brandalarmen lyder:  

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.  
 • Alle bevæger sig mod det udendørs samlingssted (mooncarbanen), som er aftalt på matriklen (jf. lokal indsatsplan).   
 • Husk at medbringe børnelister/Ipads med overblik over børnene.  
 • Der ringes 112.  

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 • Præcis adresse/lokation. 
 • Hvor på matriklen det brænder. 
 • Hvad der brænder. 
 • Om der er tilskadekomne. 
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra. 
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer. 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. 

 

Den stedlige leder: 

 • alarmeres, og orienterer nærmeste leder (områdeleder/N4-leder). 
 • sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning. 

 

Opgaver  

 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes. 

 

Handling 

 

 

 

Straks: 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.  

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben. 
 • Den stedlige leder informerer brandvæsnet om status på evakueringen. 
 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan).  
 • Ipad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.  
 • Den stedlige leders nærmeste leder (områdeleder/N4-leder). informeres om/når alle personer er evakueret. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Stedlige leder sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.  
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Stedlige leder (evt. i samarbejde med nærmeste leder) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).  
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.). 

 

Opfølgning: 

Stedlige leder følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.  

 

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. 
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe. 
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter  

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 
 • Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.  

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112  
 • Stedlige leder: Lene Thygaard, 72 36 40 06, leth@holb.dk  
 • Områdeleder: Ziska Seirup, 72 36 63 77, zise@holb.dk  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang (72 36 63 30), leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt. 
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder: 

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alleboern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr/ 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers den 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen