Spring til indhold

Brand i Tusenfryd 2023

Indsatsplan i tilfælde af Brand i Tusenfryd

LÆRING OG TRIVSEL  

Indsatsplan ved brand 

Gældende for Tusenfryd

 

Situation 

 

 

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.  

 

VIGTIGT: Denne indsatsplan skal tilpasses for hver enkelt enhed i henhold til de lokale forhold på matriklen.  

 

Alarmering 

 

 

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen Ved Hovedindgangen ved inst. Minifryd og Tusenfryd. 

Når brandalarmen lyder:  

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.  

Parkeringspladsen, op ad hegnet indtil kunstgræsbanen, er opsamlingssted i byggeperioden af nyt børnehus. Her stiller børn og voksne sig gruppevis 

 • Husk at medbringe børnelister/Ipads med overblik over børnene.  
 • Der ringes 112.  

Ved opkald til 112 skal du oplyse: 

 

 • Tuse Byvej 16 a- b, 4300 Holbæk 
 • Hvor på matriklen det brænder. 
 • Hvad der brænder. 
 • Om der er tilskadekomne. 
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Mødested p pladsen foran børnehuset 

 

Efter opkald til 112 skal du altid: 

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested. 
 • Informere din ledelse. 
 • Daglig leder Anna Granqvist alarmeres, og orienterer områdeleder Ziska Seirup 72 36 63 77 
 • Sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning. 

 

Opgaver  

 

 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes. 

 

Handling 

 

 

 

Straks: 

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l. 

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.  

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben. 

Anna Granqvist informerer brandvæsnet om status på evakueringen. 

 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (Ved hegnet på parkeringspladsen 
 • Ipad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.  
 • Anna Granqvist informerer Ziska Seirup. informeres om/når alle personer er evakueret. 

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen: 

 • Anna sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.  
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Anna vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).  
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.). 

 

Opfølgning: 

Anna Granqvist følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp. 

 

Ledelse og organisation  

 

 

Tusenfryd Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.  

 

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. 
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.  
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.  

 

Bemanding og udstyr 

 

 

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe. 
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter forefindes i Tusenfryd. Hjertestarter er ved Hallen på Tuse skole 

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk 

 

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter. 

 

Kommunikation 

 

 

 • Daglig leder Anna Granqvist informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres. 
 • Anna kontakter TRIO/AMR. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen. 
 • Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.  

 

Kontakt oplysninger 

 

 

 • Alarmcentralen 112  
 • Stedlige leder: Anna Granqvist 
 • Områdeleder:  Ziska Seirup 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:72 36 20 62, kmoll@holb.dk  
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk  
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang (72 36 63 30), leder af PPR (72 36 71 96) eller den lokale psykolog Natasha Joubert. Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt. 
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: psykolog@holb.dk  
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70 10 20 12. 
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72 36 58 85, kabrn@holb.dk 

 

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter 

 

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder: 

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alleboern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr/ 

 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere  

 

Oprettelse/revision 

 

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel. 

Opdateret af Tina Teglers 021123

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen