Spring til indhold

Om os

I Børnehuset Pilehytten har vi den grundlæggende værdi, altid at sætte barnet i centrum.

Pilehytten er en kommunal integreret daginstitution, og en del af dagtilbudsområde Katrinedal, der dækker Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested.
Pilehytten består af en vuggestue med plads til 15 børn og en børnehave med plads til 70 børn. Der er 3 stuer, Mejsestuen, Lærkestuen og Falkereden, der er gruppen for de kommende skolebørn.
Derudover er der dagpleje fælles for området.
Pilehytten ligger tæt ved Børnehuset Elverbo og på samme matrikel som Katrinedalskolen afd. Svinninge, der et nært samarbejde mellem børnehus, skole og SFO.

Vores udgangspunkt er læring, udvikling og et sundt børneliv i sociale relationer
Vi sikrer barnet optimale muligheder i et flerfagligt og forpligtigende fællesskab


Dette er udgangspunktet for barnets læring og trivsel i alt hvad vi foretager os.
Børnehuset er certificeret bevægelsesinstitution, hvilket også spiller en stor rolle i hverdagen. Derudover er alle medarbejdere ICDP uddannede.

Grupperne i Børnehuset Pilehytten 

Svalestuen 

Småbørnsstue for de 0 – 2 årige med plads til 15 børn. 

Mejsestuen

Børnehavegruppe for de 3 – 5 årige, børnene er blandet på tværs af alder, med plads til 22 børn

Lærkestuen

Børnehavegruppe for de 3 – 5 årige, børnene er blandet på tværs af alder, med plads til 22 børn

Falkereden

Førskolegruppen for de kommende skolebørn. Gruppen så småt op efter sommerferien, året før skolestart. I løbet af året arbejdes der med forberede børnene bedst muligt som gruppe, og på deres nye omgivelser.
Fra februar lægges de sammen med gruppen af førskolebørn fra byens anden børnehave Elverbo.

Gruppens har deres egne lokaler på skolen, tæt ved SFO’en som der er et tæt samarbejde med.

Forsikringer

Holbæk kommune har ingen forsikring og det anbefales derfor kraftigt at forældrene tegner en fuldtids
ulykkesforsikring med udvidet tandskade. Ved tandskader er alle børn under 18 år omfattet af den
kommunale tandpleje.
Børnehuset har ikke en forsikring der dækker børnenes bortkomne eller ødelagte tøj, legetøj m.m.

Læs tilsynsrapport for Pilehytten

Læs læreplan for Dagtilbud Katrinedal 2021

Profil i Pilehytten

Læs om målsætninger, læring og trivsel i Pilehytten

Målsætning for det pædagogiske arbejde i Pilehytten

Det overordnede mål for Pilehytten, er læring og trivsel i bevægelse, med fokus på læring og læringsmiljø.
Dette vil vi opnå ved at have stor opmærksomhed på at nedenstående elementer er inkluderet i alt, hvad vi laver.

 • Læring
 • Sprog
 • Leg
 • Frisk luft
 • Udeliv
 • Natur
 • Bevægelse
 • Musikalitet
 • Kreativitet
 • Inklusion og plads til forskellighed

Hermed forstås, at miljøet i Pilehytten skal være trygt og omsorgsfuldt, så det enkelte barn, forældre og personale føler glæde ved at komme her.

Vi tager udgangspunkt i barnets aktuelle livsbetingelser og behov, og vi ønsker at give barnet mulighed for at udvikle selvstændighed, social forståelse, samt give barnet mulighed for at lære at forstå sin egen betydning for gruppen – og gruppens betydning for barnet selv.

Der er beskrevet værdimål for de pædagogiske læreplaner og dets temaer.

Dette skal
Give børnene en indholdsrig og god dag med mulighed for læring
Give børn og forældre tryghed i hverdagen
Give børnene mulighed for at udvikle personlighed og selvstændighed
Give børnene gode relationer og sociale udviklingsmuligheder


Børnenes udvikling 

Vi er opmærksomme på børnenes udvikling i forhold til læring, motorik, sprog og socialt.
Vi sprogscreener børnene, når de fylder 3 og evt. når de fylder 5 år.

Vi arbejder ud fra kompetencehjulet, som viser hvor børnene ligger i deres udvikling. Dette benyttes også i forbindelse med skolestart. 

Og i øvrigt skal det være sjovt og rart at komme i Børnehuset.

I Katrinedal har vi et tæt samarbejde og forsøger at skabe den røde tråd for barnet i dets færden i alle årene i Katrinedal. Børnehuset har forældreråd med forældrerepræsentanter, og en fælles forældrebestyrelse for hele distriktet med repræsentanter fra alle afdelinger.

Ledelsen i børnehuset deltager i teamledelsen for distriktet. Der er i det daglige mange samarbejdsrelationer på tværs af faggrænserne bl.a. i forbindelse med overgangene i barnets liv. Dagplejen, vuggestuen og børnehaven samarbejder omkring de kommende børnehavebørn, og børnehaven, skolen og sfo samarbejder om de kommende børnehaveklassebørn.

SFO’ens pædagoger deltager i indskolingen på skolen og skaber dermed forbindelsen mellem skole og fritid som giver børnene en helhed i deres dag.

Talepædagog, psykolog og konsulenter

Børnehuset har jævnligt kontakt med kommunens talepædagog, børnekonsulenter og eller psykologteam, kaldet børneindsatsen.

Evt. kontakt til disse vedr. de enkelte børn sker altid i samarbejde med forældrene og med forældrenes accept.

Forældrene kan også selv rette henvendelse til åben rådgivning vedr. råd og vejledning.
Vi holder udviklingsmøde hvis nødvendigt i forhold til sprog, udvikling el.lign. Forældrene deltager altid, og der udarbejdes i fællesskab en handleplan for indsatsen.

Medarbejderne i Pilehytten

Læs om hvem der arbejder i Pilehytten.

MEDARBEJDERE: 

Områdeleder:                                   Ziska Seirup

Daglig pædagogisk leder:              Peter Juul – Wiese

 

Svalestuen: Småbørnsgruppe

Pædagog:                                          Stine Nielsen 37 timer

Pædagog:                                          Tina B.Larsen 35 timer

Pædagogmedhjælper:                     Susanne Petersen 37 timer

Pædagogmedhjælper:                     Monica Carlsen 32 timer

 

Mejsestuen: Børnehavegruppe

Pædagog:                                           Ditte Dreiø 35 timer

Pædagog:                                           Jannie Kvistgaard 32 timer

 

Lærkestuen: Børnehavegruppe

Pædagog:                                           Signe Bay Madsen 37 timer

Pædagogmedhjælper:                     Kit Mogensen 37 timer

Pædagogmedhjælper:                     Louise Ahrenfeldt 25 timer

 

Køkkenet:                                          

Kostfaglig ernæringsassistent:         Marie K.S.Pedersen 25 timer

 

Falkereden: førskolegruppe

Pædagog:                                           

Pædagogisk assistent:                         

 

Herudover har vi tilknyttet personale som vikarer, praktikanter, militærnægtere, i jobtræning m.m.

Personalet vil være flest, når der er flest børn. Skemaet skifter så alle personaler har de forskellige vagter i planen. Alle børn har en primærpædagog som er den der sikrer kommunikationen omkring barnet. Alt personalet kender barnet godt, og det vil gøre at der på alle tider er mulighed for at tale med en, der kender dit barn.

Overgangen fra at komme fra et mindre og trygt miljø hjemme hos mor og far, til en større og mere larmende børnegruppe, kan være en svær overgang for de fleste børn og forældre. Vi vil gøre alt for at hjælpe med at gøre overgangen så god så mulig, så I må endelig gøre os opmærksomme på hvis der er ting der svære.

Alle ansatte har i deres ansættelse skrevet under på tro og love, at de har tavshedspligt angående viden om børn og deres forældres private forhold.

Forældresamarbejde i Pilehytten

Pilehytten har et forældreråd, der består af seks forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og lederen.

Fra forældrerådet er valgt en til at deltage i den fælles forældrebestyrelse, der er for dagtilbudsområde Katrinedal.

Der afholdes 4 ordinære møder om året.

Forældrerådets opgave er at fungere som talerør for forældrene, godkende de pædagogiske principper m.m. Derudover deltager FR i div. udvalg – lokalråd – m.m. som arbejder for hele Svinninge området.

Hvis I har emner, som I ønsker debatteret på forældrerådsmøder eller andet I ønsker at tale med os om, er I meget velkomne til at henvende Jer.

Dagsordener og referater hænger på tavlen og kan fås ved henvendelse til Peter.

Aktuel adresse – og telefonliste over bestyrelsens medlemmer er ophængt i huset.

FORÆLDRESAMTALER

I småbørnsgruppen tilbyder vi samtaler når barnet har gået her i 3 mdr. og når barnet fylder 2 år.

I børnehaven tilbyder vi opstartssamtale efter 2 – 3 mdr. i børnehaven, når barnet fylder 4 år, og i november før barnet skal starte i skole.

Ved samtalen vil vi tale om Jeres barns hverdag, hvordan vi/I oplever barnet, og dets udvikling. Desuden er I altid velkomne til at henvende Jer hvis I ønsker en samtale. Samtalerne er altid uden børn.OPSLAG – ORIENTERING - BESKEDER

Alle opslag, beskeder, nyhedsbreve, dagens aktiviteter, dokumentation bliver lagt på ”børniholbæk” som er stedet hvor man orienterer sig, modtager nyt, giver og modtager beskeder. Det er vigtigt at tjekke det hver dag, når I tjekker jeres børn ind og ud.

Det vil også være muligt at se opslagene på infoskærmen ved Svalestuens indgang.

Vigtigt

Vi skal have besked

 • Hvis andre end forældrene henter barnet (dette kan noteres på børniholbæk)
 • Hvis barnet er syg eller holder fri (dette kan noteres på børniholbæk)
 • Hvis der er forhold som påvirker barnets dag i børnehuset

Der tales ikke i mobil i Pilehytten, mens man henter og bringer sit barn. Når man henter og bringer sit barn er man opmærksom på dette og taler ikke i mobiltelefon.

Skolesamarbejde i Pilehytten

Det sidste år i børnehaven starter de største børns rejse til skolen. Læs mere om overgang fra børnehave til skole.

De starter med fra august/september at være i gruppe sammen noget af dagen, for derefter at være sammen i gruppen hele dagen i deres egne lokaler ved SFO’en på skolen. Det er børnehavens personale der er med i gruppen.

Gruppen lærer at fungerer som gruppe og får styrket deres sociale kompetencer, bl.a. i samarbejde med gruppen af kommende skolebørn fra Børnehuset Elverbo.

I februar slås de to grupper sammen i et lokale på Katrinedalskolen, sammen med børnehavepersonale.
De kommende måneder rystes de sammen, både socialt og læringsmæssigt, og forberedes trygt og sikkert til at skulle være klasse sammen.

I juni begynder de fast at komme på skolens SFO og lærer kommende kammerater og SFO-pædagoger at kende, så de er trygge og parate til skolestart i august.

Studerende i Pilehytten

Her kan du som studerende finde praktikbeskrivelsen for Pilehytten og her igennem orientere dig om os som praktiksted.

Her kan du som studerende finde praktikbeskrivelsen for Pilehytten og orientere dig om os som praktiksted.

Vi modtager pædagogstuderende fra professions højskolerne, pædagogisk assistent uddannelsen og andre interesserede.

Praktikvejleder: Signe Bay Madsen


Åbningstider i Pilehytten

Læs om åbningstider i institutionen.

Vuggestue & børnehave har åbent kl. 06.15 – 16.45 mandag til torsdag, og kl. 06.15 – 16.15 fredag.


Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har besluttet, at der er ca. 14 lukkedage om året.

Disse ligger typisk før påske, i uge 29 & 30, mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag d. 5.juni. 

Det betyder, at institutionerne er lukkede, men der vil være en institution i området, der har åbent for fællespasning.

Husk at lukke lågerne, når I kommer og går og husk, at det kun er voksne der må åbne og lukke lågerne

Tilsynsrapport i Pilehytten

Her kan du se tilsynsrapport for Pilehytten

Her kan du læse vores tilsynsrapport for Pilehytten.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet til rapporten.

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2020

Legepladsrapporter i Pilehytten

Her kan du læse hver institutions legepladsrapport - denne er den nyeste fra marts 2020

Pilehytten legepladsrapportFeedback

Sidst opdateret

31.05.2022

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers